Общи условия

Попълвайки формата, вие се съгласявате със следните правила:

 • Организаторът не носи отговорност за непредвидени обстоятелства;
 • Попълването на формата не гарантира вашия артикул, просто отбелязва желанието ви да закупите такъв на място;
 • Ако артикулът е наличен, той ще бъде запазен в срок от 7 дни, след което ако не сте го закупили и взели на място от залата на Fling Steps Dance Studio, ще бъде пуснат отново за продажба;
 • Количествата са ограничени и са налични до изчерпване;
 • Попълвайки тази форма, вие се съгласявате с декларация за съгласие за обработка на лични данни:

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласие за обработка на лични данни

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие „Буги Степс” ЕООД да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

 • Запазване и закупуване на тениски, бандани, кърпи и други артикули от мърч серията на Flying Steps и Boogie Madness.

Уведомен(а) съм, че:

 • Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: Име, Фамилия, Електронна поща, тип тениска, размер, дата на попълване на формата;
 • Достъп до личните ми данни ще има: Организаторите и админите на сайта, Flying Steps Swing Dances, както и всички лица свързани с обработката на заявката.
 • Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от: 6 месеца след попълване на формата;
 • След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
 • данни на хартия – чрез нарязване;
 • Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
 • достъп до личните ми данни;
 • коригиране (ако данните са неточни);
 • изтриване (право „да бъда забравен“);
 • ограничаване на обработването;
 • преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
 • възражение срещу обработването на личните ми данни;
 • жалба до надзорен орган;
 • да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
 • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

Информиран(а) съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя е-мейл на адрес: vlady.the.zoots@gmail.com

Declaration

I declare,

I voluntarily and knowingly give my explicit consent to “Boogie Steps LTD” to process my personal data through automated systems and / or on paper for:

 • Reserve and buy T-Shirt and other items from Flying Steps and Boogie Madness brand

I am notified that:

 • The categories of personal data that will be processed based on my agreement are – Email, First name, Last name, T-Shirt type, T-Shirt size, date, phone.
 • Access to my personal data will be given to: The organizers and administrators of the website, Flying Steps Swing Dances, as well as all people involved in handling the request.
 • My personal data will be stored within: 6 months after filling the form;
 • After data storage expiration date, my personal data except email will be destroyed in the following order:
 • paper data – by cutting;
 • electronic data – by deleting from the electronic database.
 • I am acquainted with my rights as a data subject, namely the right to:
 • Access to my personal data;
 • Correction (if data is inaccurate)
 • Deletion (right to be forgotten);
 • Limitation of processing;
 • The portability of my personal data between individual administrators;
 • Objection to the processing of my personal data;
 • Appeal to a supervisor;
 • Not be the subject of a decision based solely on automated processing, including profiling, which gives rise to legal consequences for me as a data subject;
 • Legal or administrative protection in the event of violation of my rights as a data subject.